June 18, 2020

VISTA Project

VISTA: VITal-sign daTA platform

VISTA (Vital-sign data platform) เป็นเว็บแอปพลิเคชันที่ใช้ช่วยในการสื่อสารระหว่างพยาบาลภายในห้องผู้ป่วยแยก (isolation ward) กับแพทย์ที่ไม่สามารถเข้าไปยังห้องผู้ป่วยแยกได้ โดยปกติแล้วพยาบาลจำเป็นต้องวัดสัญญาณชีพของคนไข้เป็นประจำอย่างน้อยวันละ 2 ถึง 3 ครั้ง เพื่อสังเกตการณ์อาการของผู้ป่วย ข้อมูลเหล่านี้จะถูกส่งต่อไปให้แพทย์ โดยผ่านช่องทางการสื่อสารทางไกลชนิดต่างๆ เช่นทางแอปพลิเคชันไลน์เป็นต้น

VISTA ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อเพิ่มความสะดวกในการสื่อสารระหว่างพยาบาลและแพทย์โดยผนวกการแสดงข้อมูลด้วยกราฟเข้าไปในช่องทางการสื่อสาร ซึ่งจะช่วยให้แพทย์วิเคราะห์สัญญาณชีพได้ดีมากยิ่งขึ้น โปรเจคนี้เป็นโครงการการกุศลที่ VISTEC มีแผนที่จะทำการเผยแพร่ซอร์สโค้ด (Open source) ระบบนี้เพื่อให้โรงพยาบาลหรือบุคคลทั่วไปนำไปใช้และพัฒนาต่อยอดโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

VISTA เป็นส่วนนึงของโครงการความร่วมมือระหว่าง PTT-GC, ทีม IRAPs จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ และโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ โดย PTT-GC บริจาคทุนทรัพย์, ทีม IRAPs สร้างหุ่นยนต์วัดไข้ และโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ให้ความรู้และพื้นที่ในการทดลองและพัฒนา

More details: https://medium.com/@arjay2539/vista-vital-sign-data-platform-61d956f3f527

ภาพรวมโครงการ